Coris historie

[one_half]

Coris historie:


[/one_half]
[one_half_last]

Cori er nogle hundrede år ældre end Rom og har historisk spillet en betydelig rolle i det kulturelle og politiske liv i denne del af det nuværende Italien.

“De antikke forfattere fortæller til overflod om detaljer i Coris mytiske oprindelse. Ifølge legenden skulle byen være grundlagt af Dardano omkr.1400 f.C. og restaureret af Corace, som efter sit eget navn kaldte den CORA. “Denne legende, som i antikken så smukt løsteproblemerne omkring Coris oprindelse, kan i dag kun opfattes som en ædel historisk påstand”, eftersom de arkæologiske udgravninger mere og mere sandsynliggør, at der var tale om sædvaner og skikke hos et helt primitivt folk.

I Cori er der indtil i dag ikke fundet noget dert illader os at bestemme, selv ikke tilnærmelsesvis, tidspunktet for byens grundlæggelse. Der tales om underjordiske beboelser og neolitiske genstande fundet på Coris territorium, men mere præciseoplysninger om disse fund har ikke kunnet opdrives. Også de kyklopiske mure, som legenden tilskriver Dardanus(14. årh.f.C.) anser man i dag for betydeligt yngre [note*, under note2]. Men selv med en betydeligfremdatering tillader disse mure os at bekræfte, at Cori allerede var en magtfuld by, dengang Rom endnu var ved begyndelsen af sin storhedstid. De første indbyggere, og altså byens grundlæggere, kan nok angives til at være de forskellige folkestammer, som i 10 og 9. årh.f.C. invaderede det nuværende Lazio, blandede sig med den oprindelige befolkning og grundlagde det latinske folk.” citat fra Cori gennem Tiderne, som her følger i sin helhed.

[/one_half_last]
[streg]
[/streg]

[one_half]

Cori igennem århundrederne

[/one_half]
[one_half_last]

Cori er nogle hundrede år ældre end Rom og har historisk spillet en ikke ubetydelig rolle i det kulturelle og politiske liv i denne del af det nuværende Italien.

Her følger teksten fra den lille bog CORI IGENNEM ÅRHUNDREDERNE
skrevet i 1968 af Epifano Scarnicchia og oversat af Henning Nielsen og Peter Hvorslev.

Efter indholdsfortegnelsen og links til de forskellige kapitler følger på denne side oversætternes og forfatterens respektive forord. Derefter hele teksten. Du kan bruge linkene i oversigten til at gå ind i bestemte kapitler. God fornøjelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Kap. I: Fra oprindelsen frem til kejserdømmet.
Cori mellem myte og legende – Den Latinske Liga og krigene imod Rom – Den tragiske epoke –Detolv tavlers Love – Den galliske invasion –Slutningen på den LatinskeLiga – Coransk mønt – De puniske krige –Marius og Sulla.

Kap. II: Cori’s arkæologi.
Dekyklopiskemure– Tårnene – Herkules-templet – Castor og Pollux-templet-Janus -templet- Andre templer –Termer – Ponte della catena-Stoza kapitælerne-Inskriptioner – Arkæologiske fund.

Kap. III: Det mørke årtusinde
Pontinske byer. – Coris blomstring og fald. – Forkyndelse af troen. – Felix II. – Barbar-invasioner. – SS.Trinitá klosteret

Kap IV: Fri kommune
Kommunalforordning-Decoranske statutter – Frederik Barbarossa -Tyskereogfranskmænd-Hellighed og poesi – Colledimezzo og Albano -Streng besættelse-Renæssancen – Bispesæde.

Kap V: Lys og skygge i det XVI – XVII århundrede.
Kampeogpartier – Jomfru Marias tilsynekomst – Marcantonio Colonna.-TorquatoTasso – Verallislægten – Paul V -Sociale forhold – Banditter- Et nytRåd.

Kap VI: Kunst og tro
Arkitekturogkunst -S. Mariadella Pietà – SS. Pietro e Paolo – SS. Salvatore-S.Michele -Cappella del B. Tommaso. – S. Francesco – SantaOliva–Klostergården -Santuario del Soccorso – Oratorio della SS.Annunziata-Forsvundne kirker

Kap VII: Litterær og diplomatisk aktivitet
Litteraturdyrkelse-DefrygtløsesAkademi – Diplomati – Pius VI – Tommaso Placidis salig kåring- Fransk herredømme – Forholdet til Rom.

Kap VIII: Cori efter 1870
Økonomiske og socialeforhold– Befolkning – Giulianello – Leo XIII – Hospitalet–Drikkevandet-Jernbanen og vejene – Elektrisk lys – Skoler.

Kap IX: Folkelige sædvaner og traditioner
Fødsel. Dåb og faddere. Barndom og ungdom. Forlovelser – Ægteskab – Gaver – Fester- Carosello storico – Coresisk dialekt.

Bibliografi

[/one_half_last]
[streg]
[/streg]

[one_half]

Oversætternes indledning


[/one_half]

[one_half_last]

Nærværende skrifter en oversættelse af en italiensk bog, skrevet af en lokalpater ombyen Cori, 50 km. syd for Rom. Byen var i antikken en af de vigtigste byer i Latium, og dens historie går længere tilbage end Roms. Bogenudkom i 1968 under titlen ‘CORI attraverso i secoli’. Oversætterne,Henning Nielsen og Peter Hvorslev, har begge boet en deli Cori og vi har mange danske venner, som holder af byen og kommer her jævnligt. Oversættelsen er primært skrevet til glæde for dem. Det er et helt upretentiøst og ukommercielt foretagende, skriftet er ikke til salg, men kan hentes hjem her fra internettet og evt. printes ud.

Bogen har en række sort-hvide billeder, som ikke er med i denne udgave. De kan ses iden “store udgave”, som ligeledes kan hentes på nettet. Vi aftrykker bogens originale bibliografi, der således ikke er ført up todate. Men i noteapparatet (og undertiden også oppe i selve brødteksten)forekommer der [i skarp parantes] en række ”moderne” indslag: kommentarer, enkelte henvisninger til nyere litteratur samt forklarende og præciserende oplysninger fra oversætterne.

Kritik/spørgsmål vedr.teksten modtages gerne. Enten via e-mail til adressen:nielsen@email.it eller på telefon (+39) 06-9678808.
Oversætterne.

[/one_half_last]
[streg]
[/streg]

[one_half]

Indledning i form af flg. brev til forfatteren fra en ven:


[/one_half]

[one_half_last]

Kære P. Epifanio.

Ethistoriskearbejde, som fremlægger udviklingen af den moralske ogkunstneriske arvfra vores egen by og minder de nulevende om deres egenfortid, kunneikke være påbegyndt på en bedre måde.
De historiskebegivenhederfremlægges i en fremadskridende sammenhæng og man forstårlet – efterblot en kort læsning – hvorledes livet hos dette ældgamleog stoltefolk, der elsker friheden, fortjener respekt og anerkendelsefra enhvertids herskere. Dette folk, som har skabt ikke blot nogle afde mestbeundrede og uforgængelige monumenter, men også hovedværkerinden forden politiske og juridiske videnskab såsom de CoresiskeStatutter.

Detreligiøse liv fremstilles på en måde, så man forstårhvorledes den evigekristne livsvæske har næret og åndeliggjort Corishistorie.Hovedpersonerne bliver her levende igen, og omtalen af dekristne og dekunstneriske værker, der er et resultat af fællesskabet,er nøjagtig oginteressant.
Men De, kære pater, vier også et kapiteltil “skikke ogtraditioner” og får derved genoplivet de sædvaner, der ihistorien om enby som Cori, udgør det, der binder tingene sammen. Manfår således tilfulde tilfredsstillet sin nysgerrighed efter viden omdisse traditioner;et behov for en total undersøgelse, som andrearbejder af tilsvarendeart, de være nok så prisværdige, har forsømt.

Tilglæden ved at læseDeres bog føjes yderligere den fordel at bliveberiget med værdifuldviden om historiske begivenheder, udviklingen idet civile liv og dekulturelle og kunstneriske erobringer i Cori.
Ogutvivlsomt vil denslags resultater, som De hermed fremlægger, enkoncentreret men dogkomplet historie, nå sit mål, især blandt de unge.

Dettefordi detikke er sandt, at de unge “ikke længere har nogle idealer”.Tværtimod. Ihjemegnens historie søger de sandhed og objektivitet. Jegtror, at Deresarbejde i den retning virkelig vil bidrage til at reddeden historie ogde traditioner i Cori, som fortjener at blive reddet.

Tro mig Deres
Vito De Gregorio
Æres-inspektør for Coris monumenter

[/one_half_last]
[streg]
[/streg]

[one_half]

Forfatterens forord


[/one_half]

[one_half_last]

I vinteren 1965-66 kom en række universitetsfolk fra Romsarkitektur-fakultet tilCori for at udføre en række topografiskeundersøgelser i byen. Delt ismå grupper gik de rundt og målte,diskuterede og udpegede, hvad derkunne have deres interesse. Menm.h.t. oplysninger om byens monumentermåtte de søge dem i Romsbiblioteker. Samme problem havde alle andrelærde der for eller sidenhavde brug for oplysninger vedr. Corishistorie og arkæologi. I Coriselv fandtes ingen publikationerdesangående. Trykte værker herom er enbibliografisk sjældenhed, og selvAccrocca’s værk (Cori. Storiaemonumenti, 1933) kan ikke købes ihandelen mere. Disse kendsgerningerblev kommenteret en aften af en flokvenner, forsamlet i Cori for at”varme op” til den forestående CaroselloStorico. Det var denne aftenideen til en “Guida Turistica” blevkonkretiseret, publiceret senere isamarbejde med vennen De Gregorio, ogi dag nærværende bind.

Det omfattende materiale ville egentligkræve et større værk; men afforskellige grunde har vi foretrukket atgive vort arbejde ret beskednedimensioner, hvorved 3000 års historiebliver koncentreret på kun 120sider. Den studerende på jagt eftersærlige enkeltheder eller den somsøger ting der kan fremhæve byenssærlig glorie (hæder) må gå til denomfattende bibliografi og i øvrigthenvende sig til Nationalarkivet iLatina, hvor Cori-dokumenterneopbevares.

[/one_half_last]
[streg]
[/streg]